gemma!

gemma! تی شرت های

چاپ روی پارچه یک فرایند است که سوژه توسط شابلون بر روی پارچه چاپ می شود. تا کنون که خوب بوده. با این     برگزار کرد Roter Keil وجود کارهای زیادی در این زمینه وجود دارد. جولیان در مجموع چهار کارگاه آموزشی در

که ورود برای تمام شرکت کنندگان رایگان بود و همچنین توسط آنها بازدید شد.

در کارگاه های ما هر چیزی که امکان داشته باشد چاپ می شود. از جایی که در مجمع عمومی، اعضاء تمایل خود را  را  را داشته باشند، تصمیم گرفتیم این کار خودمان انجام دهیم البته مجبور gemma! ابراز کردند که تی شرت شخصی

بودیم تی شرت ها را بخریم چون هنوز هیچ دار بافندگی در اختیار نداریم.

بنابراین ما 100 عدد تی شرت سفارش دادیم که میخواستیم لوگویمان را بر روی آن چاپ کنیم. سپس این ایده مطرح شد    چاپ شد، gemma!که ما می توانیم زبان های رایج دیگرمان را نیز چاپ کنیم. بنابراین جلوی اکثر تی شرت ها لوگوی

درست در زیر آن ترجمه عربی و زیر آن همان چیز به زبان دری. در پشت آن هم به همین ترتیب " انجام دادن کارها باهم" بود. 

 فوق العاده زیبا و پر رنگ و نگار می باشد که اکنون همه ما به وجد آمدیم که gemma! نتیجه آن تی شرت های

می توانیم به یک قیمت معقول آن را ارائه کنیم

 Gib hier deine Bestellung auf!

Dsc 0104zurück
gemma!
Fenster schließen
gemma! تی شرت های