gemma!

gemma! plaudern

Gemma Plaudern I

دعوت و از او تقاضای Schloss St. Martin به سومین جشن خانوادگی بین فرهنگی در ساختمان آموزش gemma!

برگزاری دو کارگاه آموزشی شد. یکی از کارگاه ها در مورد زبان ها، به طور دقیق درباره عربی و دری بود که می بایست شرکت کنندگان ما را به بازدید کنندگان جشن نزدیکتر می کرد.

اما چگونه افراد را به زبانی نزدیک کنیم که خیلی با زبان خودشان متفاوت است؟ و چگونه این کار حتی بدون یک کتاب بوجود آمد. !gemma درسی مناسب انجام می شود؟ درسته یکی رو نوشتید. اینجوری ایده گپ زدن.

از آنجایی که می بایست یک کتاب برای کارگاه آموزشی مقدماتی تدریس شود ما تصمیم گرفتیم تا کتاب خودمان را به یک جزوه گام به گام محدود کنیم که در آن می خواهیم مفاهیم و عباراتی را جمع آوری کنیم که نه تنها به عنوان یک مبتدی بلکه همچنین از کسانی به عنوان مثال در خیابان می شنویم، می توانیم خیلی به آن نیاز داشته باشیم. با این وجود نه تنها در مورد تدریس زبان دری و عربی بلکه برای ارتقاء درک متقابل که در آن نگاه کوچکی به زبان و فرهنگ های دیگر می باشد.

بنابراین ما با شرکت کنندگان قرار می گذاریم و آنها واژگان و جملات عربی و دری که اغلب در خیابان شنیده می شود را جمع آوری می کنند. آنها چند واژگان دیگری از زندگی روزمره را نیز اضافه می کنند و تمام. خب، نه همش، حداقل اولین قدم انجام شد.

سپس ما موارد جمع آوری شده از هر دو زبان را طبقه بندی می کنیم و اجازه می دهیم جوانان آن را ترجمه کنند، تا بتوانیم همه چیز را به خوبی به آلمانی (اتریشی) درک کنیم. سپس زمان نوشتن متن یا راهنمایی ها است: همه واژگان و عبارات می بایست به زبان خودشان نیز باشد. در پایان ما سعی کردیم تلفظ را با الفبای خودمان منعکس کنیم: جوانان می بایست کلمه یا جمله را (به آرامی) می خواندند و ما آن را می نوشتیم.

نتیجه قابل توجه است: کتاب شامل دو بخش است، یکی برای عربی سوریه و دیگری برای دری. در سمت چپ هر صفحه مفهوم آلمانی و سمت راست معادل آن در زبان دیگر قرار دارد و در زیر هم تلفظ آن. به این ترتیب یادگیری خیلی ساده تر می شود.

برگزاری دو کارگاه آموزشی شد. یکی از کارگاه ها در مورد زبان ها، به طور دقیق درباره عربی و دری بود که می بایست شرکت کنندگان ما را به بازدید کنندگان جشن نزدیکتر می کرد.



zurück
gemma!
Fenster schließen
gemma! plaudern