gemma!

همکاری

"گما" یک انجمن خیریه است که هیئت مدیره آن به طور داوطلبانه کار می کنند. با فعالیت های انجمن، ما می خواهیم به سایر افراد جامعه این فرصت را پیشنهاد دهیم که در روند ادغام سهمی داشته باشند و همکاری فعال داشته باشند.

 

ما همیشه تلاش می کنیم که فعالیت هایمان را برای تعداد نفرات بیشتری در دسترس قرار دهیم و فعالیت های اوقات فراغتمان، بسته به علایق شرکت کنندگان گسترش دهیم. به منظور اینکه کار گروهی ما بتواند پایدار ادامه داشته باشد ما همیشه منتظر حمایت از طریق مشارکت در فعالیت های ما، از طریق عضویت، از طریق سرمایه گذاری روی یک فعالیت یا از طریق پول و کمک مالی هستیم.

 

 

gemma!
Fenster schließen
همکاری